facebook
Zamówienia złożone przed godziną 12:00 są wysyłane natychmiast. | Darmowa wysyłka powyżej 250 PLN

Zasady i warunki

Warunki handlowe Topshelf s.r.o.
z siedzibą przy Bartoškova 4, Praga 140 00
numer identyfikacyjny: 03476812
zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja C, Wpis 232022
dotyczące sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.ferwer.pl

 1. PRZEPISY WSTĘPNE

1.1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej "Warunkami") firmy Topshelf s.r.o, z siedzibą w Bubenské nábřeží 705/8, numer identyfikacyjny: 03476812, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział C, wpis 232022 (zwana dalej "Sprzedawcą") reguluje zgodnie z postanowieniami art. 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz, Kodeksu cywilnego z późniejszymi zmianami (zwanego dalej "Kodeksem cywilnym"), wzajemne prawa i obowiązki stron powstałe w związku z lub na podstawie umowy kupna (zwanej dalej "Umową kupna") zawartej pomiędzy Sprzedawcą a inną osobą fizyczną (zwaną dalej "Kupującym") za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawcy. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę na stronie internetowej znajdującej się pod adresem internetowym www.ferwer.pl (zwanej dalej "Stroną internetową"), za pośrednictwem interfejsu strony internetowej (zwanego dalej "interfejsem strony internetowej").

1.2. Regulamin nie ma zastosowania, jeżeli osoba zamierzająca nabyć towary od Sprzedawcy jest osobą prawną lub osobą działającą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej przy zamawianiu towarów.

1.3. Odmienne postanowienia Umowy Zakupu mają pierwszeństwo przed postanowieniami Warunków.

1.4 Postanowienia Warunków stanowią integralną część Umowy Zakupu. Umowa kupna-sprzedaży oraz Regulamin są sporządzone w języku czeskim. Umowa kupna może być zawarta w języku czeskim.

1.5. Postanowienie to nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu.

 1. KONTO UŻYTKOWNIKA

2.1. Z poziomu swojego interfejsu użytkownika Kupujący może składać zamówienia na towary (dalej zwane "kontem użytkownika"). Jeżeli interfejs internetowy Sklepu na to pozwala, Kupujący może również zamówić towar bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego Sklepu.

2.2 Podczas rejestracji w Serwisie oraz zamawiania towaru Kupujący jest zobowiązany do podania wszystkich informacji w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji informacji podanych w Koncie Użytkownika w przypadku ich zmiany. Dane podane przez Kupującego w koncie użytkownika oraz przy zamawianiu towarów Sprzedawca uznaje za prawidłowe.

2.3. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do konta użytkownika.

2.4. Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania osobom trzecim na korzystanie z konta użytkownika.

2.5. Sprzedawca może usunąć konto użytkownika, w szczególności jeżeli Kupujący nie korzysta z konta użytkownika przez okres dłuższy niż 10 lat lub jeżeli Kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z Umowy sprzedaży (w tym Regulaminu).

2.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności ze względu na konieczną konserwację sprzętu i oprogramowania Sprzedawcy lub konieczną konserwację sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

 1. WSTĘP DO UMOWY ZAKUPU

3.1. Postanowienia § 1732 ust. 2 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.

3.2 Interfejs internetowy Sklepu zawiera informacje o towarach, w tym o cenach poszczególnych towarów oraz o kosztach zwrotu towaru, jeżeli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany zwykłą drogą pocztową. Ceny towarów zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne opłaty z nim związane. Ceny towarów pozostają ważne tak długo, jak długo są one wyświetlane na interfejsie internetowym sklepu. Postanowienie to nie ogranicza możliwości zawarcia przez Sprzedawcę umowy sprzedaży na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

3.3. Informacja o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów wymienionych w interfejsie internetowym sklepu.

3.4. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:

3.4.1. zamawianych towarach (zamawiane towary są "wkładane" przez Kupującego do elektronicznego koszyka w interfejsie internetowym Sklepu),

3.4.2. sposobie zapłaty ceny zakupu towarów, informacje o wymaganym sposobie dostawy zamawianych towarów oraz

3.4.3. sposobie dostawy towarów. informacje o kosztach związanych z dostawą towarów (dalej łącznie "Zamówienie").

3.5. Przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy, Kupujący będzie miał możliwość sprawdzenia i zmiany danych wprowadzonych przez Kupującego do zamówienia, w tym w zakresie możliwości wykrycia i poprawienia przez Kupującego błędów powstałych przy wprowadzaniu danych do zamówienia. Kupujący przesyła zamówienie do Sprzedawcy, klikając przycisk "Potwierdź". Dane podane w zamówieniu są uznawane przez Sprzedawcę za prawidłowe. Sprzedawca potwierdza Kupującemu otrzymanie zamówienia pocztą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, na adres e-mail Kupującego podany w koncie użytkownika lub w zamówieniu (dalej "adres e-mail Kupującego").

3.6.

3.7. Stosunek umowny pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nawiązuje się poprzez doręczenie przyjęcia zamówienia (akceptacja), które jest przesyłane przez Sprzedawcę do Kupującego pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Kupującego.

3.8. Koszty poniesione przez Kupującego w związku z korzystaniem ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem Umowy sprzedaży (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi sam Kupujący, przy czym koszty te nie będą odbiegać od stawki podstawowej.

 1. CENA TOWARU I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1. Cena towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru na podstawie Umowy sprzedaży mogą być zapłacone przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy w następujący sposób:

- gotówką w siedzibie Sprzedawcy pod adresem Bubenské nábřeží 705/8, 17000 Praga - Holešovice;

- gotówką przy odbiorze w miejscu wskazanym przez Kupującego w zamówieniu;

- przelewem na konto Sprzedawcy nr. 273898290/0300 , prowadzonego w ČSOB a.s. (zwanego dalej "kontem Sprzedawcy");

- bezgotówkowo za pośrednictwem systemu płatności Paypal

- bezgotówkowo za pośrednictwem karty płatniczej poprzez bramkę płatności GoPay;

- bezgotówkowo za pośrednictwem karty płatniczej;

4.Wraz z ceną zakupu kupujący jest również zobowiązany do zapłacenia sprzedającemu kosztów związanych z opakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie określono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towarów.

4.3. Nie narusza to postanowień artykułu 4.6 Warunków dotyczących obowiązku zapłaty ceny zakupu towarów z góry.

4.4. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

4.5. W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie Kupującego do zapłaty ceny zakupu zostaje spełnione w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku Sprzedającego.

4.6 Sprzedający jest uprawniony, w szczególności w przypadku braku dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez Kupującego (art. 3.6), do żądania zapłaty pełnej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do Kupującego. Przepisów § 2119 ust. 1 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.

4.7. Wszelkie upusty od ceny towaru udzielone Kupującemu przez Sprzedawcę nie mogą być łączone.

4.8. Sprzedawca jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Sprzedawca wystawi Kupującemu dokument podatkowy - fakturę po dokonaniu zapłaty ceny za towar i prześle ją w formie elektronicznej na adres elektroniczny Kupującego.

4.9. Jednocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania otrzymanej sprzedaży u administratora podatkowego online; w przypadku awarii technicznej nie później niż w ciągu 48 godzin.

 1. Odstąpienie od umowy kupna

5.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami art. 1837 Kodeksu cywilnego, Kupujący nie może odstąpić m.in. od umowy sprzedaży dotyczącej dostawy towarów, które zostały zmienione zgodnie z życzeniem Kupującego lub na jego rzecz, umowy sprzedaży dotyczącej dostawy towarów łatwo psujących się, a także towarów, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami, z umowy o dostarczenie towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które konsument usunął z opakowania i których nie można zwrócić ze względów higienicznych, oraz z umowy o dostarczenie nagrania dźwiękowego lub wizualnego albo programu komputerowego, jeżeli oryginalne opakowanie zostało uszkodzone.

5.2 O ile nie jest to przypadek, o którym mowa w artykule 5.1Warunków lub inny przypadek, w którym odstąpienie od umowy kupna nie jest możliwe, kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania towarów, zgodnie z postanowieniami art. 1829 (1) Kodeksu cywilnego, w przypadku gdy przedmiotem umowy kupna jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części, termin ten biegnie od daty otrzymania ostatniej dostawy towarów. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży musi zostać wysłane do Sprzedawcy w terminie określonym w zdaniu poprzednim. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza dostarczonego przez sprzedającego, aby odstąpić od umowy kupna-sprzedaży. Kupujący może wysłać odstąpienie od Umowy sprzedaży m.in. na adres siedziby Sprzedawcy lub adres e-mail Sprzedawcy.

5.3. Towary muszą zostać zwrócone Sprzedawcy przez Kupującego w ciągu czternastu (14) dni od doręczenia Sprzedawcy odstąpienia od Umowy Zakupu. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od Umowy sprzedaży, Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towarów do Sprzedawcy, nawet jeżeli towary nie mogą być zwrócone ze względu na swój charakter zwykłą drogą pocztową.

5.4.ferwer.pl/obchodni-podminky.html#Ref193470759">5.2 Warunków, Sprzedający zwróci środki otrzymane od Kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia przez Kupującego od Umowy Kupna w taki sam sposób, w jaki Sprzedający otrzymał je od Kupującego. Sprzedawca jest również uprawniony do zwrotu świadczenia spełnionego przez Kupującego już po zwrocie towaru przez Kupującego lub w inny sposób, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniesie dodatkowych kosztów. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od Umowy sprzedaży Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu otrzymanych środków pieniężnych, zanim Kupujący nie zwróci Sprzedawcy towaru lub nie udowodni, że wysłał towar do Sprzedawcy.

5.5.

5.6 W przypadkach, w których Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Kupna zgodnie z postanowieniami art. 1829 (1) Kodeksu Cywilnego, Sprzedawcy przysługuje również prawo do odstąpienia od Umowy Kupna w każdym czasie do momentu odbioru towaru przez Kupującego. W takim przypadku Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, w gotówce na rachunek wskazany przez Kupującego.

5.7.

5.8. W przypadku zwrotu tylko części zamówienia, Kupujący otrzyma zwrot kosztów związanych z wysyłką, jeżeli nie zostały one naliczone za pierwotne zamówienie ze względu na warunki bezpłatnej wysyłki, a wartość zatrzymanej części zamówienia nie przekracza 2500 CZK.

 1. PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA TOWARU

6.W przypadku uzgodnienia sposobu transportu na specjalne życzenie Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym sposobem transportu.

6.2. Jeżeli Sprzedawca jest zobowiązany na podstawie Umowy sprzedaży do dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący odbiera towar z chwilą jego dostarczenia.

6.3. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne będzie dostarczenie towaru wielokrotnie lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, Kupujący pokryje koszty związane z powtórnym dostarczeniem towaru lub koszty związane z innym sposobem dostarczenia.

6.4. Po otrzymaniu towaru od przewoźnika, Kupujący zobowiązany jest sprawdzić nienaruszalność opakowania towaru i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić o tym przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania, wskazującego na ingerencję w przesyłkę, Kupujący może nie przyjąć przesyłki od przewoźnika.

6.5 Pozostałe prawa i obowiązki stron w zakresie przewozu towarów mogą być regulowane przez Specjalne Warunki Dostawy Sprzedawcy, o ile zostały przez niego wydane.

 1. PRAWO WADLIWEGO WYKONANIA

7.1 Prawa i obowiązki stron w zakresie prawa do wadliwego wykonania umowy regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności przepisy §§ 1914-1925, 2099-2117 i 2161-2174 kodeksu cywilnego oraz ustawy nr 634/1992 Dz, w sprawie ochrony konsumentów, z późniejszymi zmianami).

7.2. W szczególności Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego, aby w chwili odbioru przez Kupującego towaru:

7.2.1. towar miał właściwości uzgodnione między stronami, a w przypadku braku porozumienia miał właściwości opisane przez Sprzedawcę lub producenta lub oczekiwane przez Kupującego z uwagi na charakter towaru i na podstawie prowadzonej przez nich reklamy,

7.2.2. towary nadają się do celu, do którego zgodnie z oświadczeniem sprzedawcy mają być użyte, lub do którego towary tego rodzaju są zwykle używane,

7.2.3. towary odpowiadają pod względem jakości lub wykonania uzgodnionej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostały określone przez odniesienie do uzgodnionej próbki lub wzoru,

7.2.4. towary nie odpowiadają pod względem jakości lub wykonania uzgodnionej próbce lub wzorowi. towary mają odpowiednią ilość, miarę lub wagę; oraz

7.2.5. towary są zgodne z wymogami przepisów prawa.

7.3.2nie ma zastosowania w przypadku towarów sprzedawanych po niższej cenie do wady, na którą uzgodniono niższą cenę, do zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem, a w przypadku towarów używanych do wady odpowiadającej poziomowi użytkowania lub zużycia, jakie miały towary w chwili ich przejęcia przez kupującego, lub jeżeli wynika to z właściwości towarów.

7.4. Kupujący jest uprawniony do wykonania uprawnień z tytułu wady, która ujawniła się w towarze konsumpcyjnym w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania.

7.5 Kupujący wykonuje uprawnienia z tytułu wadliwego świadczenia u Sprzedawcy pod adresem siedziby Sprzedawcy, w której możliwe jest przyjęcie reklamacji w odniesieniu do asortymentu sprzedawanego towaru.

7.6 Pozostałe prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy za wady mogą być regulowane przez Regulamin Reklamacji Sprzedawcy.

 1. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

8.1. Sprzedawca nie jest związany w stosunku do Kupującego żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu art. 1826(1)(e) Kodeksu cywilnego.

8.3. Sprzedawca prześle informację o rozstrzygnięciu reklamacji Kupującego na adres elektroniczny Kupującego.

8.4. Do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z Umowy kupna właściwy jest Czeski Urząd Inspekcji Handlowej z siedzibą przy ul. Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, nr ID: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs. Do rozstrzygania sporów między sprzedającym a kupującym wynikających z umowy kupna-sprzedaży można wykorzystać internetową platformę rozstrzygania sporów znajdującą się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

8.5.524/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich).

8.6. Kontrola handlu jest przeprowadzana w zakresie swoich kompetencji przez właściwy organ handlowy. Nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa nadzoruje m.in. przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Sb. w określonym zakresie, Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z ingerencji osób trzecich w Witrynę lub z korzystania z niej niezgodnie z jej przeznaczeniem.

8.8. Kupujący przejmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 Kodeksu cywilnego.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako "GDPR") odnoszące się do przetwarzania danych osobowych Kupującego w celach związanych z realizacją Umowy Kupna, w celach związanych z negocjacjami niniejszej Umowy oraz w celach związanych z realizacją obowiązków publicznoprawnych Sprzedawcy, Sprzedawca wypełni obowiązki Sprzedawcy za pomocą dokumentu szczególnego.

 1. Wysyłanie wiadomości handlowych i przechowywanie plików cookie

10.1. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie na adres elektroniczny Kupującego informacji dotyczących towarów, usług lub działalności Sprzedawcy, a ponadto wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę na adres elektroniczny Kupującego korespondencji handlowej.

10.2. W przypadku, gdy dokonanie zakupu na stronie internetowej oraz wykonanie zobowiązań Sprzedawcy wynikających z Umowy sprzedaży jest możliwe bez zapisywania plików cookies na komputerze Kupującego, Kupujący może w każdym czasie cofnąć zgodę na podstawie zdania poprzedniego.

11. DOSTAWA

11.1. Doręczenia Kupującemu mogą być dokonywane na adres elektroniczny Kupującego.

11.2. O ile nie uzgodniono inaczej, wszelka korespondencja związana z Umową Kupna musi być doręczana drugiej stronie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej, osobiście lub listem poleconym za pośrednictwem operatora pocztowego (według wyboru nadawcy). Doręczenia Kupującemu będą dokonywane na adres poczty elektronicznej podany w jego koncie użytkownika.

11.3.

 1. Przepisy końcowe

12.1.Wybierając prawo zgodnie ze zdaniem poprzednim, kupujący, który jest konsumentem, nie jest pozbawiony ochrony przyznanej przez przepisy porządku prawnego, których nie można wyłączyć w drodze umowy i które w przeciwnym razie miałyby zastosowanie w przypadku braku wyboru prawa zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006. 593/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).

12.2. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

12.3. Umowa Zakupu, w tym Regulamin, jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

12.4. Wzór formularza odstąpienia od Umowy Zakupu, wzór formularza odstąpienia od Umowy Zakupu, Procedura Reklamacyjna oraz Formularz Reklamacyjny stanowią załączniki do Regulaminu.

12.5, Bartoškova 4, 14000 Praga 4, adres e-mail info@ferwer.pl,

W Pradze w dniu 1.1.2021

tak, aby się nie ruszał.

2. Umieść lewą stopę na środku arkusza i dokładnie obrysuj ją dookoła długopisem.

Uwaga! Trzymaj pióro prostopadle do kartki!

3. Zmierz długość swojej stopy za pomocą linijki - weź pod uwagę najbardziej oddalone punkty długości stopy (zazwyczaj odległość od pięty do palców).

Pamiętaj!

"Długość Twoich stóp może się różnić od siebie. W takim przypadku należy wybrać większą stopę, aby określić swój rozmiar.

"Zaleca się, aby but był o około 0,5 cm dłuższy od stopy.

"Rozmiary butów różnią się w zależności od producenta (np. rozmiar 44 firmy Inkkas może się różnić od rozmiaru 44 firmy Perka). Wybierając rozmiar, należy zapoznać się z indywidualną tabelą rozmiarów każdej marki, która jest dostępna na stronach poszczególnych produktów.

" Tabela rozmiarów jest dostępna na stronie każdego produktu.

Kategoria
Top